Borgermøde og bustur

Haderslev Kommune og Sønderjysk Biogas afholdte i efteråret 2012 et borgermøde om biogas i Bevtoft Forsamlingshus – få kilometer fra det område, hvor Sønderjysk Biogas skal placeres.

Borgermødet indgår som en del af kommunens indledende debat om projektet, hvor der 1½ måned før mødet var blevet offentliggjort et debatoplæg. Oplægget beskrev den udpegede lokalitet, anlæggets opbygning, funktion og miljøpåvirkninger samt planlægnings- og godkendelsesprocessen. Debatoplægget indeholdte også en invitation til borgermødet.

Inden mødet havde Sønderjysk Biogas taget kontakt til de nærmeste naboer og afholdt et særskilt informationsmøde for dem, således at de var orienteret forud for den offentlige proces.

På borgermødet deltog omkring 50 borgere og interessenter. Til at informere om projektet og til at svare på spørgsmål deltog flere repræsentanter fra såvel biogasselskabet (bestyrelse, rådgivere og investorer) som kommunen (embedsmænd og politikere).

For at tydeliggøre rollefordelingen havde man valgt at kommunens embedsmænd var klædt i grønne trøjer og repræsentanter for Sønderjysk Biogas var klædt i grå trøjer.

Der var afsat god tid til borgermødet, så mødedeltagerne i to hold på skift kunne komme på besøg hos Ribe Biogas og få en nærmere gennemgang af projektet med mulighed for at kommentere og stille spørgsmål.

Der blev indledningsvist serveret sandwich og drikkevarer for alle deltagere, mens formanden for Plan og Miljø bød velkommen og gav udtryk for kommunalpolitikernes opbakning til biogasprojektet.

Bestyrelsesformanden for Sønderjysk Biogas gav dernæst en samlet introduktion til biogasprojektet og ejernes mål med projektet. Oplægget signalerede bestyrelsens ambition om at være lydhøre for input, ønsker og bekymringer.

Formanden for styregruppen i Sønderjysk Biogas fortalte om anlæggets opbygning, produktion, funktion og påvirkning af omgivelserne.

Haderslev Kommunes planmedarbejder præsenterede herefter de statslige målsætninger og krav til kommunen vedr. biogas og beskrev, hvordan kommunen og Sønderjysk Biogas i fællesskab havde screenet et stort område af kommunen med henblik på at finde en velegnet lokalitet til projektet. Han beskrev desuden den videre planlægningsproces.

Direktøren for Erhvervs- og Borgerservice i Haderslev Kommune var ordstyrer for den efterfølgende debat. Han indledte med at gøre opmærksom på rollefordelingen mellem kommunens politikere, embedsmænd og biogasprojektets ejere og rådgivere. Der blev gjort tydeligt opmærksom på, at særligt kommunens embedsmænd var der som garanter for, at projektet overholder lovgivningen på området.

Spørgsmålene og kommentarerne fra mødets deltagere koncentrerede sig om alternative placeringsmuligheder, trafikafvikling, trafiksikkerhed, støjforhold, anlæggets udformning og størrelse, behov for visualiseringer fra naboejendomm og der var også spørgsmål til hvilke biomasser, der skal i anlægget.

Sønderjysk Landbrug noterede tilbagemeldingerne, og bestyrelsesformanden signalerede ved sin opsamling, at man så vidt muligt vil forsøge at behandle emnerne i den videre projektplanlægning. Haderslev Kommune tog tilsvarende tilbagemeldingerne med til den videre sagsbehandlingsproces.

Historien er stillet til rådighed af Biogasrejseholdet