Forarbejdet

Allerede fra de første projektidéer er det vigtigt at gennemføre et grundigt forarbejde for at sikre, at borgerne inddrages optimalt i alle projektets faser.
Først og fremmest skal det afklares, hvem der skal involveres i udviklingen af projektet, og hvordan de enkelte grupper bedst nås.

Det er også vigtigt at gøre målet med at inddrage borgere og interessenter klart, inden de inviteres ind i processen.

Endelig er det en god ide at opstille succeskriterier for inddragelsen: Antal borger der møder op, antal forslag og gode ideer osv. Som det burde fremgå, kan en god og aktiv borgerinddragelse bidrage til en vellykket projektgennemførelse.

Kortlægningen

Indledningsvist er det nødvendigt at gennemføre en grundig undersøgelse af de faktuelle forhold i projektområdet. Her er også det vigtigt at undersøge og indsamle andre data end blot de fysiske forhold.

Eksempelvis informationer om, hvordan folk mødes, hvilke typer møder og arrangementer afholdes i lokalområdet, og hvordan indkaldes og arrangeres de?

Derudover er det vigtigt at vide, hvordan beslutninger tages, samt hvilke personer der er centrale i mobiliseringen af fællesskabet?

Endelig er kortlægningen vigtig i forhold til at afklare målgrupperne; hvem der skal have glæde af projektet, og hvilke interessenter der skal inddrages.

Lokalkendskabet

For at kunne gennemføre en sådan kortlægning er det nødvendigt med stor lokalkendskab. Derfor er det vigtigt at opsøge og engagere folk, der har kendskab til befolkningen og lokalområdet. Ofte findes disse personer uden for de konventionelle magtstrukturer.

Disse nøglepersoner sidder ofte inde med en viden, der ikke findes andre steder, men som er essentiel for at kunne tilpasse det kommende projekt til de lokale forhold.

Hvad der fungerer på Samsø, fungerer ikke nødvendigvis i Trollhättan.


Målgrupperne

Indledningsvist er det vigtigt for projektets succes og gennemslagskraft at afklare, hvem der skal involveres i udviklingen af projektet, og hvordan de enkelte grupper bedst nås.  

- Start med at kortlægge alle projektets interessenter
- Hvem bliver berørt af projektet, direkte og indirekte? -Myndighederne

For at sikre en folkelig forankring af et energi- eller infrastrukturprojekt er det vigtigt, at den kommunale instans er med i hele processen.

Traditionelt er den lokale planmyndighed forpligtet til at følge love og bekendtgørelsers minimumkrav til en inddragelse af offentligheden. Selvom disse krav sikrer et niveau af demokratisk kontrol, er processer, tilrettelagt efter disse minimumkriterier, langt fra fremmende for en egentlig inddragelse, hvor mange borgere føler sig mødt og får en indflydelse på planlægningen.

Derfor er det nødvendigt, at den lokale myndighed afprøver nye metoder til at sikre den folkelige forankring.

Kommunerne skal deltage i udviklingen og afprøvning af nye former for inddragelse af lokale borgere og politikere og ende op med en række anbefalinger til en "best practice" for myndighedsplanlægning, der sikrer en bred folkelig forankring.

Et andet element er inddragelsen af de lokale beslutningstagere - her kommunalpolitikerne. I den nordiske planlægningskultur bliver lokale politikere ofte først inddraget i planlægningen, når et projekt er 95% formuleret.

Strategien

Det er vigtigt at gøre målet med at inddrage borgere og interessenter klart, inden de inviteres ind i processen.

Samtidigt er det en god ide at opstille klare succeskriterier for inddragelsen; antal borger der møder op, antal forslag og gode ideer osv.

Nogle af de centrale spørgsmål der fra start skal afklares, er: hvem der med fordel kan inddrages i processen, samt hvilke grupper projektet særligt ønsker at få i tale? I den sammenhæng er det vigtigt at tænke bredt og overveje at invitere lokale organisationer, investorer, selskaber osv.

Endvidere skal strategien tage højde for hvornår og hvordan politikere og embedsmænd skal involveres?

Lokalbefolkningen skal kunne forstå, hvad der skal ske. Derfor er det vigtigt at udvikle klare og letforståelige mål.

Samtidigt er det vigtigt at vise og opnå resultater, samt opdele projektet i realistiske og opnåelige delmål med overskuelige tidshorisonter.


Guleroden

For at sikre en bred folkelig opbakning er det vigtigt at finde ud af, hvad der skal sælge projektet til lokalbefolkningen samt at overveje, hvad projektet kan tilbyde de enkelte interessenter.

Økonomisk vinding er generelt et slagkraftigt argument til at overbevise, om at det er en god ide at deltage i aktiviteterne. Miljø- og samfundsmæssig argumentation kan dog også have stor betydning for den folkelige accept og interesse.

En aktiv deltagelse kan eksempelvis være med til at give borgerne indflydelse på udformningen af aktiviteterne og måske endda til at opnå tillidsposter i projekter.

En anden argumentation, der har ofte har gennemslagskraft på det politiske niveau, er, at en aktiv involvering kan bidrage til at styrke legitimiteten i lokalsamfundet.